Jesteś w : Strona główna > Serwis

Serwis

Informacja dotycząca prawidłowego trybu postępowania w przypadku wystąpienia konieczności zgłoszenia reklamacji na produkty Sanit Eisenberg.


  • Protokoły będą przyjmowane tylko w przypadku ich prawidłowego sporządzenia, zgodnego z poniższymi zaleceniami.

  • Prawidłowo wypełniony protokół reklamacyjny powinien zawierać wszystkie informacje konieczne do sprawnego i precyzyjnego rozpatrzenia reklamacji.

  • Protokół reklamacyjny jest integralnym i niezbędnym elementem procesu zgłaszania reklamacji produktu.

  • Rozpatrzenie zgłoszenia reklamacji bez protokołu o którym mowa wyżej nie będzie możliwe.

  • Ważnym elementem procesu rozpatrywania zgłoszenia reklamacji jest dowód zakupu towaru. Jeżeli klient nie będzie mógł przedstawić takiego dowodu (faktura lub paragon) reklamacja może zostać potraktowana na życzenie klienta jako usługa płatna. W przypadku braku zgody na taki tryb załatwienia sprawy nasz serwis odmówi wykonania zlecenia,

  • Dowód zakupu powinien być bezwzględnie przesłany faxem pod nr (32)231 02 22 lub e-mailem na adres handel2@saniteisenberg.pl i stanowi intergralną część każdego zgłoszenia reklamacyjnego.

  • Dział serwisu rozpatrzy oraz poinformuje reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni. Za rozpoczęcie biegu 14 dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji producent uznaje dzień, w którym otrzymał kompletną dokumentację, czyli prawidłowo wypełnione zgłoszenie reklamacyjne oraz kopię dowodu zakupu.

  • Dział serisu pracuje w godzinach od 8.00 -16.00.


Elektroniczny formularz znajdujący się poniżej służy skróceniu okresu rozpatrywania reklamacji produktu i usprawnieniu całej procedury. Jego prawidłowe wypełnienie gwarantuje szybką reakcję naszego serwisu.


Instrukcja:


- formularz należy wypełnić rzetelnymi danymi i nacisnąć przycisk „wyślij",

- wpisanie rzetelnych danych zapewni ich prawidłową interpretację przez nasz serwis,

- formularz można również wydrukować i przesłać faksem naciskając przycisk „drukuj",

- integralną częsćią formularza jest kopia (skan) dowodu zakupu, którą należy wysłać

  drogą elektroniczną pod adres handel2@saniteisenberg.pl, bądź faksem pod nr (32)231 02 22

- niewypełnienie wszystkich pól formularza uniemożliwi jego wysłanie,

Uwaga: w miarę możliwości prosimy o podanie prócz danych teleadresowych i telefonicznych również swojego adresu elektronicznego. Ułatwi to nam szybki kontakt.


Porady:
 
Jeśli wystąpił jeden z problemów:
 
1.
Wycieka woda ze zbiornika spłuczki:
- sprawdź czy na uszczelce płaskiej mechanizmu spustowego nie nagromadził się osad, jeśli tak - przemyj ją pod bieżącą wodą,
- sprawdź czy uszczelka mechanizmu spustowego (oring) jest prawidłowo osadzona w gnieździe zbiornika,
 
2. Zbiornik spłuczki napełnia się bardzo wolno:
- sprawdź czy osad pochodzący z instalacji wodnej nie zatkał zaworu napełniającego, jeśli tak - zdemontuj i przemyj membrankę zaworu pod bieżącą wodą.

Formularz serwisowy

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE Z DNIA:
Imię i nazwisko reklamującego:
Dokładny adres mieszkania reklamującego:
Adres e-mail reklamującego:
Numer(numery) telefonu reklamującego:
Numer telefonu reklamującego (na który należy dzwonić w pierwszej kolejności):
Określenie w godzinach (od-do) w jakim czasie można się kontaktować z osobą reklamującą:
Data i miejsce nabycia (firma, adres) towaru:
Data montażu urządzenia:
Data wystąpienia wady:
Numer faktury, paragonu, bądź innego dokumentu sprzedaży uwiarygodniającego zakupienie towaru załączonego do zgłoszenia reklamacyjnego:
Wskazanie modelu, wzoru, indeksu, marki fabrycznej reklamowanego towaru:
Ilość zakwestionowanego towaru:
Bardzo dokładne określenie wad zakwestionowanego towaru:
Bardzo dokładne określenie kiedy i w jakich okolicznościach wady stwierdzono:
Żądanie reklamującego:
Otwórz okno wydruku formularza...

agencja reklamowa red Jungle 2012